Statut Stowarzyszenia

 

Rozdział I

Nazwa, teren działania i charakter pracy

 

 § 1

Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Klub Jeździecki, zwane dalej Klubem, jest stowarzyszeniem środowiskowym dobrowolnie zrzeszającym osoby zainteresowane jeździectwem i uprawiające jazdę konną w formie rekreacji i kwalifikowanego sportu wyczynowego oraz sympatyków tej dyscypliny sportu.

§ 2

Siedzibą Klubu jest miasto Bydgoszcz, a terenem działania Bydgoszcz i województwo kujawsko-pomorskie, a w przypadku uczestnictwa w zawodach sportowych obszar całego kraju i zagranicą.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Sadzie Okręgowym w Bydgoszczy i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Klub działa zgodnie z Ustawą o Kulturze Fizycznej, ustawą Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszym Statutem.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Klub może być członkiem innych organizacji sportowych i rekreacyjnych działających na terenie kraju jak również może tworzyć sekcje i inne komórki organizacyjne.

 

 

Rozdział II

Cele i środki działania Klubu

 

§ 7

Celem Klubu jest:

1.Popularyzacja jeździectwa w różnych formach i odmianach oaz umożliwienie uprawiania sportu wyczynowego rekreacji jeździeckiej

2.Programowanie i organizowanie życia sportowego członków Klubu w oparciu o możliwości techniczne Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną członków i sympatyków Klubu.

3.Organizowanie i uczestnictwo w zawodach jeździeckich, rajdach konnych, pokazach, aukcjach, turniejach rycerskich oraz popularyzowanie rekreacji i turystyki konnej oraz hipnoterapii.

4.Angażowanie wszystkich członków do różnorodnych form aktywności fizycznej i współzawodnictwa sportowego dostosowanego do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań.

5.Uczestniczenie w różnych przejawach i formach życia sportowego organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego poza nim.

6.Programowanie i organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.

7.Utrzymanie kontaktów zagranicznych z klubami i organizacjami podobnym profilu działania.

§ 8

1.Klub realizuje swoje działania statutowe we współdziałaniu z władzami samorządowymi, organizacjami młodzieżowymi i uczniowskimi oraz z innymi organizacjami sportowymi i turystycznymi.

2.Dla zapewnienia realizacji celów statutowych Klub może być członkiem Okręgowego Związku Jeździeckiego Polskiego Związku Jeździeckiego.

§ 9

Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na aktywności i społecznej pracy swoich członków i działaczy. Do prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników.

 

 

Rozdział III

 Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:

1.członków zwyczajnych,

2.członków uczestników – osoby małoletnie,

3.członków wspierających,

4.członków honorowych.

§ 11

Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje uchwałą Zarządu Klubu na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez zainteresowanego i uiszczenie wpisowego.

§ 12

Członkowie zwyczajni maja prawo:

1.uczestniczyć w walnych zebraniach z głosem stanowiącym,

2.posiadać czynne i bierne prawo wyborcze,

3.brać czyny udział we wszystkich formach działalności Klubu,

4.zgłaszać postulaty i wnioski do władz Klubu,

5.korzystać z urządzeń i majątku Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu w formie regulaminu wewnętrznego,

6.korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

1.przestrzegać postanowień Statutu i regulaminu wewnętrznego Klubu,

2.terminowo wpłacać składki członkowskie,

3.brać czyny udział w działalności statutowej Klubu,

4.dbać o powierzone mienie Klubu.

§ 14

Członkami – uczestnikami mogą być osoby niepełnoletnie. Przyjęcie w poczet członków – uczestników następuje uchwałą Zarządu Klubu na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez zainteresowanego po pisemnym wyrażeniu zgody prawnych opiekunów, opiekunów.

§ 15

1.Członków – uczestników dotyczą wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych, zwyczajnych wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego, w stosunku do osób małoletnich poniżej 16 lat na zebraniu Klubu, członkowie – uczestnicy mogą brać udział w zebraniach Klubu z głosem doradczym.

2.Małoletni powyżej 16 lat w składzie Zarządu Klubu nie mogą stanowić większości.

§ 16

Członkami wpierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne lub inne organizacje i instytucje zainteresowane popieraniem działalności Klubu i deklarujące pomoc materialno–finansową. Przyjęcie w poczet członków zbiorowych następuje uchwałą Zarządu Klubu na podstawie pisemnej deklaracji złożonej przez pełnomocnika osoby prawnej.

§ 17

Członkowie wspierający mają prawo uczestniczyć z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym w Walnych Zebraniach Klubu (członka wspierającego reprezentuje jeden pełnomocnik), dotyczą ich wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego.

§ 18

Członkami honorowymi mogą zostać osoby fizyczne szczególni zasłużone w działalności i rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu w formie uchwały. Członka Honorowego dotyczą wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego.

§ 19

Członkostwo wygasa wskutek:

1.śmierci członka w przypadku osoby fizycznej lub likwidacji w przypadku osoby prawnej,

2.dobrowolnego wystąpienia członka na podstawie pisemnego wniosku skierowanego do Zarządu Klubu po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych i rozliczeniu się z powierzonego mienia Klubu,

3.skreślenie z listy członków przez Zarząd Klubu z powodu nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 1 rok lub spowodowanego stałym nieuczestniczeniem w realizacji statutowych zadań,

4.wykluczenia członków na podstawie uchwały Zarządu Klubu wskutek istotnego naruszenia postanowień statutu oraz działania na szkodę Klubu; wykluczonemu przysługuje prawo odwołania się do walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały,

5.rozwiązania Klubu.

 

 

Rozdział IV

Władze Klubu

 

§ 20

Władzami Klubu są:

1.Walne Zebranie Klubu

2.Zarząd

3.Komisja Rewizyjna

§ 21

Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zebrania. Kadencja władz trwa 2 lata.

§ 22

1.Jeżeli szczególne postanowienia nie stanowią inaczej – uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

2.Uchwały Walnego zebrania odbywanego w drugim terminie zapadają zwykłą większością głosów w stosunku do liczby obecnych uprawnionych do głosowania z wyjątkiem przypadków, gdzie postanowienia ogólne stanowią inaczej.

§ 23

Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

1.Walne Zebranie Klubu powinno być zwoływane raz na 1 rok, a sprawozdawcze raz na 2 lata.

2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a)z własnej inicjatywy,

b)na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)na wniosek 2/3 ogółu członków,

3.Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

4.Walne Zebranie może być zwołane na podstawie:

a)uchwały poprzedniego Walnego Zebrania,

b)uchwały Zarządu Klubu,

c)na żądanie Komisji Rewizyjnej,

d)na żądanie 2/3 części członków Klubu z podaniem przyczyny uzasadniającej.

Termin, miejsce i porządek obrad powinny być poddane do wiadomości członków nie później niż na dwa tygodnie przed data zebrania. Walne Zebranie jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa uprawnionych do głosowania członków, zwołane w drugim terminie jest prawomocne niezależnie od liczby obecnych. W  Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

§ 24

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

1.ocena pracy władz Klubu i całokształtu działania,

2.zatwierdzenie budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu,

3.uchwalenie planow pracy Klubu,

4.udzielenie absolutorium ustępującym władzom,

5.rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6.wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

7.podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną lub członków Klubu,

8.rozstrzyganie odwołań członków od uchwały Zarządu Klubu,

9.wyłączne prawo do zmian w Statucie i decydowania o likwidacji Klubu.

§ 25

Zarząd Klubu jest władzą wykonawczą, składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zebranie, którzy spośród siebie wybierają: prezesa, od jednego do trzech wiceprezesów, sekretarza, skarbnika. Liczbę członków Zarządu danej kadencji utala Walne Zebranie.

§ 26

Do kompetencji zarządu Klubu należy w szczególności:

1.reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

2.przyjmowanie i skreślanie członków Klubu,

3.kierowanie całokształtem działalności bieżącej Klubu,

4.wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

5.uchwalenie budżetu Klubu,

6.zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,

7.uchwalenie regulaminów instrukcji,

8.powoływanie komisji lub innych organów opiniodawczych,

9.rozpatrywanie sporów wewnątrzklubowych,

10. wykonywanie innych czynności organizacyjnych administracyjnych nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania lub Komisji Rewizyjnej,

11. składanie sprawozdań z działalności Klubu.

§ 27

Posiedzenie zarządu Klubu powinno odbywać się co najmniej 1 raz na kwartał, Zarząd może wybrać Prezydium w liczbie co najmniej 3 osób. W okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezydium. Prezydium powinno odbywać posiedzenia 1 raz w miesiącu.

§ 28

Komisja Rewizyjna sprawuje funkcję kontrolną wobec Zarządu Klubu, składa się z 3 członków w jej skład nie mogą wchodzić członkowie Zarządu. Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego sekretarza.

§ 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:

1.kontrola całokształtu działalności Klubu (administracyjnej, organizacyjnej, finansowej, gospodarczej i sportowej),

2.kontrola wpłat składek członkowskich,

3.wyłączne prawo do składania wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4.prawo do uczestnictwa w posiedzeniu Zarządu,

5.żądanie wyjaśnień dotyczących działalności Zarządu,

6.przeprowadzenie okresowych kontroli statutowej działalności Klubu,

7.składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu,

8.występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodności z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu. 

§ 30

1.Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członków Komisji Rewizyjnej podejmuje w/w Komisja większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 31

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia swojego składu spośród członków Klubu.

 

Rozdział V

Nagrody i kary

§ 32

Za wzorowe wykonywanie obowiązków oraz efektywny udział w działalności Klubu przyznawane są przez zarząd nagrody w formie: pochwały, nagrody rzeczowej lub dyplomu.

§ 33

1.Za brak dyscypliny, nieprzestrzeganie postanowień Statutu i regulaminów, działanie na szkodę Klubu oraz niewykonywanie zarządzeń i uchwał władz Klubu Zarząd Klubu może zastosować kary takie jak: ostrzeżenie, nagana ustna lub pisemna, okresowa dyskwalifikacja, zawieszenie w czynnościach prawach członka, wykluczenie z szeregów członków Klubu.

2.Od uchwały Zarządu o ukaranie, członkowi Klubu przysługuje prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.

3.Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaranie jest ostateczna.

 

Rozdział VI

Majątek Klubu

 

§ 34

Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze. W skład majątku wchodzą w szczególności sprzęt sportowy i rekreacyjny oraz fundusze zgromadzone na koncie bankowym – stanowiące efekt dotacji finansowych, subwencji i darowizn udzielanych przez instytucje powołane do sponsorowania sportu oraz inne organizacje, podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne. Majątek Klubu stanowią ponadto dochody osiągnięte w działalności gospodarczej i statutowej, składki członkowskie, wpływy z organizowanych zawodów i innych imprez oraz reklamy.

§ 35

Działalność finansowa Klubu rozliczana jest poprzez własne konto bankowe. Dla ważności oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i innych wymagane jest pisemne współdziałanie prezesa i skarbnika Klubu lub dwóch innych upoważnionych członków zarządu Klubu.

§ 36

Wysokość minimalną składki członkowskiej ustala Zarząd Klubu. Składki członkowskie wpłacane są z góry na co najmniej 1 roku. Nieopłacenie składki uniemożliwia korzystanie z praw członka Klubu.

 

 

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu

 

§ 37

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Klubu podjętej kwalifikowaną większością co najmniej 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Uchwała o rozwiązaniu Klubu winna określać sposób i tryb likwidacji Klubu oraz cel na jaki nastąpi przekazanie majątku Klubu. Z wnioskiem likwidację Klubu mogą wystąpić władze Klubu oraz co najmniej 2/3 części członków Klubu z podaniem przyczyny uzasadniającej.

 

  stajniabrzegowa.pl     2023
belkaft